Algemene voorwaarden Gallagher Europe

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Tot stand koming overeenkomst

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud

Artikel 4 Terugtredingsrecht voor consumenten

Artikel 5 Vergoeding

Artikel 6 Betalingsmogelijkheden en verzendkosten

Artikel 7 Levering

Artikel 8 Overgang risico

Artikel 9 Garantie

Artikel 10 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Artikel 11 Wijziging van de algemene voorwaarden

Artikel 12 Slotbepalingen

Artikel 13 Acties

Algemene voorwaarden

Gallagher Europe B.V.

Bornholmstraat 62

9723 AZ Groningen

BTW nummer: NL004406217 B01

Emailadres: onlineservice@gallagher.eu

KvK nummer: 02033672

Homepage: www.gallagher.eu

Art. 1 Algemeen

1. Gallagher Europe biedt via haar online shop op de website www.gallagher.eu met name opvoedhulpmiddelen voor dieren alsmede omheiningen aan. In deze algemene voorwaarden wordt met de website bedoeld de website www.gallagher.eu..

2. De onderstaande Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Gallagher Europe en haar klanten. Geldig is altijd de versie op het tijdstip van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst.

3. Een consument in de zin van deze Algemene voorwaarden is een natuurlijk persoon met wie een zakelijke relatie tot stand komt welke geen onderdeel vormt van een bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsmatige activiteit.

Een ondernemer in de zin van deze Algemene voorwaarden is een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een persoonsvennootschap met wie een zakelijke relatie tot stand komt als onderdeel van diens bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsmatige activiteit.

Onder een klant in de zin van deze Algemene voorwaarden wordt zowel een consument als een ondernemer begrepen.

3. Eventuele afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden worden geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk wordt erkend.

Art. 2 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle informatie op de website van Gallagher Europe is vrijblijvend en niet-bindend en de vermelding van te verkopen goederen vormt louter een uitnodiging tot het doen van een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Dit betekent ook dat eventuele foutieve informatie op de website van Gallagher Europe niet kan leiden tot enige gebondeheid of aansprakelijkheid van Gallagher Europe, alsmede dat als gevolg van technische beperkingen in de weergave de bestelde goederen een redelijkerwijs geringe afwijking kunnen vertonen ten opzichte van de op de website afgebeelde goederen. Dit betreft met name kleurverschillen, voor zo ver redelijk.

2. Een bestelling kan door de klant geplaatst worden via onze website, per email of schriftelijk. Een door de klant geplaatste bestelling (door plaatsing van goederen in het virtuele winkelmandje op de website van Gallagher Europe via de knop “plaats bestelling”) vormt een verbindend aanbod tot het aangaan van een koopovereenkomst met betrekking tot het (de) bestelde goed(eren).

3. Gallagher Europe zal de ontvangst van een bestelling van de klant onverwijld per email bevestigen. Een dergelijke ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst komt tot stand door de toezending van een afzonderlijke orderbevestiging dan wel door de levering van de goederen.

In afwijking van het vorenstaande valt in geval van betaling via Ideal de aanvaarding van de bestelling samen met de automatisch gegenereerde orderbevestiging. In dat geval komt de overeenkomst tot stand door deze orderbevestiging.

4. De overeenkomst komt tot stand onder het voorbehoud dat de levering geheel of gedeeltelijk kan worden geannuleerd in geval van fouten of tekortkomingen in de toelevering.

Dit geldt uitsluitend voor het geval dat de niet-toelevering niet aan Gallagher Europe toerekenbaar is, en zij met de noodzakelijke zorgvuldigheid een voldoende concrete toeleveringsovereenkomst met haar leverancier is aangegaan.

Zo niet, dan zal de tegenprestatie onverwijld gerestitueerd worden. In geval van algehele of gedeeltelijke niet-verkrijgbaarheid van de goederen zal de klant onverwijld op de hoogte gebracht worden.

5. In geval van een bestelling door de klant wordt de tekst van de overeenkomst opgeslagen en na totstandkoming van de overeenkomst per e-mail aan de klant toegezonden, tezamen met een link naar de rechtsgeldig in de overeenkomst opgenomen Algemene voorwaarden.

6. Minderjarigen zijn niet gerechtigd goederen te bestellen.

Art. 3 Eigendomsvoorbehoud

1. Met betrekking tot consumenten behoudt Gallagher Europe zich de eigendom van de goederen voor totdat de koopsom volledig door de klant is voldaan.

Met betrekking tot ondernemers behoudt Gallagher Europe zich de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke relatie volledig zijn voldaan.

2. In geval van niet-nakoming van de overeenkomst door de klant, met name bij betalingsverzuim of in geval van surseance van betaling of insolventie, is Gallagher Europe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de goederen terug te vorderen, voor zo ver de klant de tegenprestatie nog niet of niet volledig heeft voldaan.

3. De ondernemer heeft het recht om de goederen door te verkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van Gallagher Europe op de ondernemer ter zake van de doorverkochte goederen, voor zover die niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.

4. Gallagher Europe verbindt zich de aan haar gestelde zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven wanneer en voor zo ver de realiseerbare waarde van de aan Gallagher Europe gestelde zekerheden het beloop van de zeker te stellen vordering met meer dan 10% overschrijdt. Gallagher Europe is alsdan vrij in de keuze van de vrij te geven zekerheden.

Art. 4 Ontbindingsrechtvoor consumenten

Voor consumenten geldt de hierna omschreven mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden (welke omschrijving tevens als instructie geldt). In dit artikel wordt onder ontbinding uitsluitend verstaan ontbinding door een consument op grond van artikel 6:230o e.v. BW.

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De termijn voor ontbinding verstrijkt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die niet de vervoerder is) de bestelde goederen (dan wel de laatste goederen/zending/onderdelen van de in één bestelling bestelde goederen) heeft ontvangen.

Het hier bedoelde recht op ontbinding wordt uitgeoefend via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per brief, fax of email) of - indien de zaak voor afloop van die termijn aan u is geleverd - door terugzending van de goederen. Voor een schriftelijke verklaring tot ontbinding kunt u gebruik maken van het formulier dat u kunt vinden op onze website, maar u bent hiertoe niet verplicht

Tenzij Gallagher Europe heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, dient de consument in geval van rechtsgeldige ontbinding de goederen met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de verklaring tot ontbinding terug te zenden of te overhandigen aan Gallagher Europe of aan de dealer van Gallagher Europe via welke hij de goederen heeft ontvangen. De verklaring tot ontbinding of de terugzending dient te worden gericht aan:

GALLAGHER EUROPE B.V.
Bornholmstraat 62A
9723 AZ GRONINGEN
Tel. 0031 (0)50 368 31 00
Fax 0031 (0)50 368 31 86
E-mail:onlineservice@gallagher.eu

Goederen die zich lenen om per postpakket te worden verzonden, worden voor ons risico retour gezonden. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor uw rekening wanneer de geleverde goederen overeenkomen met de bestelling en de prijs van de retour te zenden zaak niet hoger is dan 40 euro, of, in geval van een hogere prijs, wanneer u ten tijde van de ontbinding de desbetreffende tegenprestatie of de overeengekomen deelbetaling nog niet heeft voldaan. In alle andere gevallen is de terugzending voor u kosteloos. Zaken die niet geschikt zijn voor pakketpost worden bij u afgehaald.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slecht in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Gallagher Europe betaalt na rechtsgeldige ontbinding van de overeenkomst onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding door Gallagher Europe alle door de consument betaalde bedragen terug, met inbegrip van de leveringskosten. Tenzij Gallagher Europe heeft aangeboden de goederen zelf af te halen of door een dealer te laten afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Gallagher Europe dan wel de dealer de goederen heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Indien u de ontvangen goederen alsmede het voordeel (zoals het gebruiksvoordeel) na rechtsgeldige ontbinding geheel of gedeeltelijk niet aan ons kunt teruggeven, of slechts in slechtere staat, dient u het verschil aan ons te vergoeden. Voor een eventueel slechtere staat van de goederen en voor genoten voordeel bent u uitsluitend verplicht tot vergoeding voor zover sprake is van een gebruik van de zaak dat verder gaat dan het onderzoeken van de eigenschappen en werking van de goederen. Onder het "onderzoeken van de eigenschappen en werking" wordt verstaan het testen en uitproberen van het desbetreffende goed, zoals dit bijvoorbeeld gebruikelijk is in een winkel. Modelformulier voor ontbinding (pdf)

Art. 5 Vergoeding

1. De aangeboden prijs is bindend. In geval van speciale aanbiedingen is de aangeboden prijs slechts geldig zolang de actie duurt.

De prijs is inclusief de wettelijke omzetbelasting.

2. Bij op afstand gesloten overeenkomsten gelden er extra verzendkosten conform het overzicht van verzendkosten op de website.

3. De klant is slechts gerechtigd om vorderingen te verrekenen indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld dan wel door Gallagher Europe zijn erkend. De klant kan een eventueel retentierecht slechts uitoefenen wanneer de desbetreffende tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

Art. 6 Betalingsmogelijkheden

1. Klanten kunnen de prijs voldoen op de wijze zoals vermeld op de website van Gallagher Europe.
Art. 7 Levering

1. Levering vindt plaats op de bij het plaatsen van de bestelling op de website van Gallagher Europe overeengekomen wijze.

2. Goederen die in voorraad zijn, worden verzonden binnen 1 tot 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. Indien de goederen bij bestelling niet in voorraad zijn, zal Gallagher Europe BV de goederen direct bestellen en dit onverwijld aan de klant mededelen onder vermelding van de verwachte leverdatum.

4. Gallagher Europe is gerechtigd slechts gedeeltelijk te leveren wanneer dit in haar belang noodzakelijk is en jegens de klant niet onredelijk is. Dit zal voor de klant niet tot extra kosten leiden.

5. Vóór 15:00u besteld, is de volgende dag bij uw dealer op werkdagen! [M.u.v. het weekend, in 95% van de gevallen wordt het binnen 1 dag geleverd.]

Art. 8 Overgang risico

Voor kopers gaat het risico van onbedoeld verlies of onbedoelde verslechtering van het verkochte goed, ook in geval van verkoop op afstand, over op de consument op het tijdstip van overdracht van de goederen door de transportdienst dan wel door de dealer van Gallagher Europe.

Met overdracht wordt gelijkgesteld de situatie waarin de klant in verzuim is met de aanvaarding.

Art. 9 Garantie

1. Gallagher Europe verleent een garantie op de goederen overeenkomstig de garantiebepalingen zoals deze bij de goederen zijn gevoegd. Eventuele verdergaande wettelijke verplichtingen worden uitgesloten voor zover dat is toegestaan.

2. De garantie houdt in dat wij, met inachtneming van de voor de desbetreffende goederen geldende garantievoorwaarden en -beperkingen zoals wij die laatstelijk hebben gepubliceerd op het moment van levering van de goederen, de producten met een onder de garantie vallend defect kosteloos repareren of, indien wij dat raadzamer achten, vervangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele transport- en/of verzendkosten.

Art. 10 Aansprakelijkheid

1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met inbegrip van de in het vorige artikel bedoelde garantieverplichting.

2. Onze aansprakelijkheid strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade, zoals gederfde winst of bestede tijd.

3. Gallagher Europe is slechts aansprakelijk voor haar eigen inhoud op de website van haar online winkel.

Voor zo ver door middel van links toegang wordt geboden tot andere websites, is Gallagher Europe niet aansprakelijk voor inhoud van derden op die websites. Gallagher Europe neemt de inhoud van derden niet over als haar eigen inhoud. Indien Gallagher Europe kennis mocht nemen van ongeoorloofde inhoud op externe websites, zal zij de toegang tot die websites onverwijld blokkeren.

4. De in de voorgaande leden bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van onze ondergeschikten en ieder ander die door ons in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie wij producten en/of onderdelen betrekken, ook indien sprake is van opzet of grove schuld.

5. De in de voorgaande leden bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor de wettelijke productaansprakelijkheid zoals voortvloeiende uit de EC Richtlijn 875/374/EC, zoals nadien aangepast of vervangen en geïncorporeerd in het Nederlandse recht.

Art. 11 Wijziging van de algemene voorwaarden

1. Gallagher Europe behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen met een redelijke aankondigingstermijn van ten minste twee weken. De aankondiging vindt plaats door publicatie op de website van de gewijzigde algemene voorwaarden, onder vermelding van het tijdstip waarop de wijziging van kracht wordt.

2. Indien de klant niet binnen twee weken na publicatie bezwaar maakt, worden de gewijzigde algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

Art. 12 Slotbepalingen

1. Alle rechtsbetrekkingen tussen Gallagher Europe en de klant worden beheerst door het Nederlands recht. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze niet voor zo ver daardoor de aan hem toekomende bescherming op grond van bepalingen van dwingend recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, aan hem ontnomen zou worden.

2. Indien de klant een ondernemer of publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijke stichting is, worden alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter voor de statutaire zetel van Gallagher Europe, tenzij een andere bij uitsluiting bevoegde rechter is overeengekomen.

Art. 13 Acties

1. Voor alle acties geldt dat een kortingscode per persoon slechts één keer gebruikt mag worden. Een klant kan dus niet 2 keer een bestelling doen met een specifieke kortingscode, wanneer dit wél gebeurt zal er na ontvangst van de orderbevestiging contact opgenomen worden met de desbetreffende klant en zal de actie voor deze klant ontbonden worden.

2. Dealers zijn uitgesloten van deelname aan specifieke acties met betrekking tot kortingscodes en gratis producten.