Vilkår og betingelser

 • Artikel 1 Generelt
 • Artikel 2 Indgåelse af aftalen
 • Artikel 3 Ejendomsforbehold
 • Artikel 4 Forbrugerens fortrydelsesret
 • Artikel 5 Betaling
 • Artikel 6 Betalingsmuligheder og forsendelsesomkostninger
 • Artikel 7 Levering
 • Artikel 8 Risikooverførsel
 • Artikel 9 Garantier
 • Artikel 10 Udelukkelse af ansvar
 • Artikel 11 Ændring af de generelle betingelser og vilkår
 • Artikel 12 Afsluttende bestemmelser

Generelle betingelser og vilkår

Gallagher Europe B.V. 
Bornholmstraat 62 
9723 AZ Groningen 
Momsnummer: NR. NL004406217 B01
E-mail-adresse: : onlineservice@gallagher.eu 
CoC-nummer: 02033672 
Hjemmeside: www.gallagher.eu 
 

Art. 1 Generelt

1. Gallagher Europe tilbyder produkter til opdræt af dyr og hegn, især via sin online shop på hjemmesiden www.gallagher.eu. I disse generelle vilkår og betingelser henviser "hjemmesiden" til hjemmesiden www.gallagher.eu.

2. Nedenstående generelle vilkår og betingelser gælder for forholdet mellem Gallagher Europe og dets kunder. Den version, der gælder på tidspunktet for indgåelsen af den pågældende aftale, er altid den gældende version.

3. En forbruger i henhold til disse almindelige betingelser er en fysisk person, med hvem der etableres en forretningsforbindelse, som ikke indgår i en erhvervsmæssig eller selvstændig erhvervsvirksomhed. En iværksætter i henhold til disse almindelige betingelser er en fysisk person, en juridisk enhed eller et partnerskab, med hvem der etableres en forretningsforbindelse som led i deres erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

4. Eventuelle fravigende, modstridende eller supplerende generelle betingelser bliver ikke en del af aftalen, medmindre det udtrykkeligt anerkendes, at de finder anvendelse.


Art. 2 Indgåelse af aftalen

1. Alle oplysninger på Gallagher Europes websted er uforpligtende og uforpligtende, og omtalen af de varer, der skal sælges, er blot en opfordring til at fremsætte et tilbud om at indgå en aftale. Dette betyder også, at eventuelle ukorrekte oplysninger på Gallagher Europes websted ikke kan medføre nogen bindende virkning eller noget ansvar fra Gallagher Europes side, og at de bestilte varer som følge af billedets teknologiske begrænsninger kan udvise en rimelig lille afvigelse i forhold til de varer, der er vist på webstedet. Det drejer sig hovedsagelig om farveforskelle, hvor det er rimeligt.

2. En ordre kan afgives af kunden via vores websted, pr. e-mail eller pr. post. En ordre afgivet af kunden (ved at lægge varer i den virtuelle indkøbskurv på Gallagher Europes websted og klikke på knappen "afgiv ordre") udgør et bindende tilbud om at indgå en købsaftale med hensyn til den/de bestilte vare(r).

3. Gallagher Europe vil straks bekræfte modtagelsen af en ordre fra kunden pr. e-mail. En sådan bekræftelse af modtagelsen er ikke ensbetydende med accept af ordren. Aftalen træder i kraft ved afsendelse af en særskilt ordrebekræftelse eller ved levering af varen. Uanset ovenstående er accept af ordren ved betaling via iDEAL sammenfaldende med den automatisk genererede ordrebekræftelse. I så fald træder aftalen i kraft ved denne ordrebekræftelse

4. Aftalen træder i kraft med forbehold af, at leveringen kan annulleres helt eller delvist i tilfælde af fejl eller mangler ved de varer, der er leveret til Gallagher. Dette gælder kun i tilfælde af, at en sådan manglende levering ikke kan tilskrives Gallagher Europe, og at denne har indgået en tilstrækkelig specifik leveringsaftale med sin leverandør under overholdelse af den nødvendige omhu. Hvis dette ikke er tilfældet, tilbagebetales vederlaget straks. I tilfælde af, at varerne helt eller delvist ikke er tilgængelige, vil kunden straks blive underrettet herom.

5. Når kunden afgiver en bestilling, gemmes aftalens tekst, og efter aftalens indgåelse sendes den pr. e-mail til kunden sammen med et link til de generelle vilkår og betingelser, som udgør en juridisk del af aftalen.

6. Mindreårige er ikke berettiget til at bestille varer.


Art. 3 Ejendomsforbehold

1. For så vidt angår forbrugere forbliver Gallagher Europe ejer af varerne, indtil købesummen er betalt fuldt ud af kunden. For så vidt angår iværksættere forbliver Gallagher Europe ejer af varerne, indtil alle tilgodehavender fra den aktuelle forretningsforbindelse er betalt fuldt ud.

2. Hvis kunden ikke overholder aftalen, navnlig i tilfælde af betalingsmisligholdelse, betalingsstandsning eller insolvens, er Gallagher Europe berettiget til at ophæve aftalen og kræve varerne tilbage, for så vidt kunden endnu ikke har betalt (fuldt ud) for vederlaget.

3. Entreprenøren er berettiget til at videresælge varerne inden for rammerne af den normale forretningsdrift. I forbindelse med et sådant salg forfalder Gallagher Europe's fordring på iværksætteren med hensyn til de videresolgte varer straks til fuld betaling, i det omfang den ikke allerede var forfalden.

Art. 4 Forbrugerens fortrydelsesret

Forbrugeren har den nedenfor beskrevne mulighed for at ophæve aftalen (hvilken beskrivelse også gælder som instruks). I denne artikel forstås ved "opløsning" kun forbrugerens opløsning i henhold til artikel 6:230o ff BW (den nederlandske borgerlige lovbog). Du kan ophæve aftalen inden for 14 dage uden at angive dine grunde. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dato, hvor du eller en af dig udpeget tredjemand (men ikke transportøren) har modtaget de bestilte varer (eller de sidste varer/forsendelser/dele af varer, der er bestilt i en ordre). Den her omhandlede fortrydelsesret udøves via en utvetydig erklæring (f.eks. skriftligt pr. brev, fax eller e-mail) eller - hvis varen er blevet leveret til dig inden fristens udløb - ved at returnere varen. Du kan bruge den formular, du finder på vores hjemmeside, til en skriftlig opløsningserklæring, men du er ikke forpligtet til at bruge denne. Medmindre Gallagher Europe har tilbudt at afhente varen, skal forbrugeren i tilfælde af lovlig opløsning sende eller aflevere varen med alle attributter og i original stand og emballage til Gallagher Europe eller den Gallagher Europe-forhandler, via hvilken varen blev modtaget, straks og under alle omstændigheder inden for 14 dage efter udstedelsen af opløsningserklæringen. Opløsningserklæringen eller de returnerede varer skal sendes til følgende adresse:

GALLAGHER EUROPE B.V. 
Bornholmstraat 62A
9723 AZ GRONINGEN
Tlf. 0031 (0)50 368 31 00
E-mail: onlineservice@gallagher.eu 

Varer, der er egnet til forsendelse som postpakke, returneres på vores risiko. De umiddelbare omkostninger ved returnering er for din regning, hvis de leverede varer svarer til ordren, og prisen på det produkt, der skal returneres, ikke overstiger 40 €, eller hvis du i tilfælde af en højere pris endnu ikke havde betalt den pågældende modydelse eller aftalt delvis betaling på opløsningstidspunktet. I alle andre tilfælde sker returneringen uden omkostninger. Produkter, der ikke er egnet til pakkepost, vil blive afhentet hos dig. Forbrugeren skal behandle varerne og emballagen omhyggeligt i refleksionsperioden. Han vil kun pakke varerne ud eller bruge dem i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Efter den retlige opløsning af aftalen tilbagebetaler Gallagher Europe straks, senest 14 dage efter at have modtaget opløsningserklæringen, alle de beløb, som forbrugeren har betalt, herunder leveringsomkostningerne. Medmindre Gallagher Europe har tilbudt at afhente varerne eller lade dem afhente af en forhandler, kan forbrugeren ikke kræve tilbagebetaling, før Gallagher Europe eller forhandleren har modtaget varerne, eller forbrugeren har godtgjort, at han har returneret varerne, alt efter hvad der først indtraf. Hvis du ikke er i stand til helt eller delvist at returnere de modtagne varer og fordele (f.eks. brugerfordelen) til os efter den retlige opløsning, eller kun kan returnere dem i forringet stand, skal du betale forskellen til os. For så vidt angår en forringet tilstand af varerne og en eventuel afledt fordel er du kun forpligtet til at betale, for så vidt som brugen af produktet går ud over en undersøgelse af varernes egenskaber og funktion. ved "undersøgelse af egenskaberne og funktionen" forstås afprøvning og testning af det pågældende produkt, som det er almindelig praksis, f.eks. i en butik. Model til tilbagekaldelsesformular (pdf)

Art. 5 Betaling

1. Den tilbudte pris er bindende. I tilfælde af særlige tilbud gælder den tilbudte pris kun i kampagnens varighed. Prisen er inklusive den lovpligtige omsætningsafgift.

2. Ved langdistanceaftaler gælder yderligere forsendelsesomkostninger i overensstemmelse med tabellen over forsendelsesomkostninger på hjemmesiden.

3. Kunden er kun berettiget til at foretage modregning, hvis hans modkrav er retligt fastslået eller anerkendt af Gallagher Europe. Kunden kan kun udøve en eventuel tilbageholdelsesret, hvis det pågældende modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.


Art. 6 Betalingsmuligheder

1. Kunderne kan betale den pris, som er angivet på Gallagher Europe's websted


Art. 7 Levering

1. Levering sker i henhold til den metode, der blev aftalt ved bestillingen på Gallagher Europe's websted.

2. Varer, der er på lager, vil blive afsendt mellem 1 og 3 arbejdsdage efter aftalens indgåelse.

3. Hvis varerne ikke er på lager på bestillingstidspunktet, bestiller Gallagher Europe BV straks varerne og giver straks kunden besked herom med angivelse af den forventede leveringsdato.

4. Gallagher Europe BV har kun ret til at levere en del af ordren, hvis dette er nødvendigt i virksomhedens egen interesse og ikke er urimeligt over for kunden. Dette vil ikke medføre ekstra omkostninger for kunden.

Art. 8 Risikooverførsel

For så vidt angår købere overføres risikoen for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af det solgte produkt til forbrugeren i det øjeblik, hvor produkterne overdrages af transporttjenesten eller Gallagher Europe-forhandleren; dette gælder også for fjernsalg. Overførsel sidestilles med den situation, hvor kunden er i restance med hensyn til accept af produkterne.

Art. 9 Garantier

1. Gallagher Europe yder en garanti på varerne i overensstemmelse med de garantibestemmelser, der er vedlagt varerne. Eventuelle yderligere juridiske forpligtelser er udelukket, hvor det er tilladt.

2. Garantien indebærer, at vi under overholdelse af de garantibetingelser og begrænsninger for de pågældende varer, der senest er offentliggjort på tidspunktet for varens levering, gratis reparerer produkterne med en fejl, der er omfattet af garantien, eller udskifter dem, hvis vi mener, at det er en bedre løsning. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle transport- og/eller forsendelsesomkostninger.


Art. 10 Ansvar

1. Vores ansvar i henhold til aftalen er begrænset til opfyldelse af de forpligtelser, der er beskrevet i aftalen, herunder garantiforpligtelsen, der er nævnt i den foregående artikel.

2. Vores ansvar omfatter aldrig handelstab eller andre indirekte skader, såsom tab af fortjeneste eller brugt tid.

3. Gallagher Europe er kun ansvarlig for sit eget indhold på websiden i sin online shop. 

Hvor links giver adgang til andre websteder, er Gallagher Europe ikke ansvarlig for tredjeparters indhold på disse websteder. Gallagher Europe overtager ikke tredjeparters indhold som sit eget indhold. Hvis Gallagher Europe bliver opmærksom på ulovligt indhold på eksterne websteder, vil selskabet straks blokere adgangen til disse websteder.

4. De udelukkelser og begrænsninger af ansvar, der er fastsat i de foregående afsnit, gælder også for og til fordel for vores underordnede medarbejdere og enhver anden person, som vi benytter os af i forbindelse med aftalen, samt de personer, som vi får produkter og/eller dele fra, også når der er tale om forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed

5. De udelukkelser og begrænsninger af ansvar i de foregående afsnit gælder ikke for lovbestemt produktansvar i henhold til Rådets direktiv 875/374/EØF, som ændret og erstattet senere og indarbejdet i nederlandsk lovgivning.

Art. 11 Ændring af de generelle betingelser og vilkår

1. Gallagher Europe forbeholder sig ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser til enhver tid med en rimelig varsel på mindst to uger. En sådan meddelelse vil ske ved offentliggørelse på hjemmesiden af de ændrede generelle vilkår og betingelser med angivelse af tidspunktet for ændringens ikrafttræden.

2. Hvis kunden ikke gør indsigelse inden for to uger efter offentliggørelsen, anses de ændrede almindelige betingelser for at være accepteret.


Art. 12 Afsluttende bestemmelser

1. Alle retsforhold mellem Gallagher Europe og kunden er underlagt nederlandsk lov. Dette valg af lovvalg gælder ikke for forbrugere, for så vidt som de som følge heraf ville blive frataget den beskyttelse, som de har ret til på grundlag af ufravigelige lovbestemmelser fra det land, hvor de har deres sædvanlige bopæl.

2. Hvis kunden er en iværksætter, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig fond, afgøres eventuelle tvister i forbindelse med denne aftale kun af den domstol, der er kompetent for Gallagher Europes hjemsted, medmindre der er aftalt en anden domstol med enekompetence.